Warning: Trying to access array offset on null in /home/platne/serwer14522/public_html/losedziszow/wp-content/themes/anima/includes/loop.php on line 298

Historia Szkoły

Jak to się zaczęło, czyli powstanie Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie

Wraz z rozwojem miasta Sędziszowa i wzrostem liczby młodzieży zrodziła się potrzeba utworzenia szkoły średniej – liceum. Decyzja
o powstaniu Liceum Ogólnokształcącego zapadła na posiedzeniu Rady Miejskiej w Sędziszowie w dniu 15 maja 1991r. Kuratorium Oświaty
i Wychowania w Kielcach 25 maja 1991r. wyraziło zgodę na utworzenie w dniu 01 września 1991r. Liceum Ogólnokształcącego. Twórcom tej szkoły przyświecał cel stworzenia warunków edukacji dla młodzieży najbliżej miejsca zamieszkania. Bazą lokalową Liceum Ogólnokształcącego były pomieszczenia budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sędziszowie. Od początku istnienia liceum wchodziło w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Dyrektorem placówki została pani mgr Teresa Szwaczka, zastępcą mgr Jerzy Pyrek, który był odpowiedzialny za dobór i zatrudnianie kadry pedagogicznej, organizację pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej, sprawowanie nadzoru pedagogicznego i przyjmowanie uczniów do szkoły. środki finansowe na działalność liceum zapewniło kuratorium. Obsługę księgowo-finansową i administracyjną szkoły sprawował Urząd Miasta i Gminy Sędziszów. W 1992r. liceum otrzymało dodatkowe pomieszczenia w nowo wybudowanym skrzydle budynku szkoły. Dyrektorem liceum została pani mgr Małgorzata Kowalczyk. Dnia 02 stycznia 1992 pomiędzy Kuratorium Oświaty i Wychowania w Kielcach a burmistrzem Sędziszowa zostało zawarte porozumienie, na mocy którego z dniem 1 stycznia 1992r. liceum przekształcono w placówkę samorządową. Od 1996r. Liceum Ogólnokształcące uzyskało niezależność instytucjonalną na podstawie uchwały z dnia 16 lutego 1996r. W październiku 2001r. odbyły się uroczyste obchody 10-lecia szkoły. Z dniem 01 września 2003 r. funkcję dyrektora LO objął pan mgr Piotr Jaros. W roku szkolnym 2011/2012 Liceum Ogólnokształcące stało się częścią Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie. Dyrektorem ZSO został pan mgr inż. Stanisław Mach, natomiast funkcję wicedyrektora objęła pani mgr Joanna Rojewska. Rok szkolny 2011/2012 to także obchody 20-lecia powstania szkoły. W roku szkolnym 2016/2017 funkcję dyrektora ZSO objął pan mgr Krzysztof Trela, natomiast wicedyrektora pani mgr Renata Kurek. Od pierwszego egzaminu dojrzałości do chwili obecnej liceum opuściło ponad 1300 absolwentów. Wysoki poziom nauczania stwarza naszym absolwentom możliwość dostania się na wymarzone wyższe uczelnie w całym kraju oraz szansę odnalezienia się na rynku pracy.